İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin Görevleri :

a)5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince kaymakamlığa gönderilen kararlar ile ilgili işlemleri yapmak,

b)5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, mahalli idare birliklerinin denetimini yapmak, denetim sırasında tespit edilecek kişi borçlarını karar alınmak üzere ilgili birliğe bildirmek, yetkili birlik organlarınca alınan kişi borcu kararlarını inceleyerek idari yargıya başvurulması gerekenleri İlçe Hukuk İşleri Şefliğine göndermek,

c)Kaymakamlığın, mahalli idareler ve mahalli idarelerin kurdukları işletme, müessese, teşekkül ve birlikleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d)Mahalle ve köy kurulması, köy ve mahalle sınırları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e)Mahalli idareler ve mahallî idare birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, kaymakamlık görüşünün oluşturulması için gerekirse Hukuk İşleri Şefliğinden görüş almak,

f)Köy ve mahalle muhtarlarının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek,

g)5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, kaymakamlıkça yapılması gereken mahallî idareler ve mahallî idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i)Harp ve vazife malûlleri, gaziler, şehitler ve şehit yakınları ile bunların kurdukları

sivil toplum örgütleriyle ilgili il dernekler müdürlüğünün görev alanına girmeyen

işlemleri yürütmek, bilgileri derlemek ve değerlendirmek, yapılacak çalışmalarda

kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak,

j) Harp ve vazife malûlleri, gaziler ve şehit yakınları ile ilgili konularda yeni teklif, öneri ve projeler hazırlayarak ilgili mercilere sunmak, karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak,

k) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve UygulamaYönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

l) 29.3.1996 tarihli ve 22595 sayılı Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanları Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

m) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili eğitim programları düzenlemek, ilgili kayıtları tutmak ve değerlendirmek,

n) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

uyarınca ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek

o) Mevzuat veya kaymakam tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.